ประกาศ

สมัครข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์ (เปิดลงทะเบียนวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2562)
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

เปิดลงทะเบียนวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2562